Home » 2017 » January » 25 » Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi
11:43 AM
Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologiwebid shayy hawngya ae g byauuhar rayyswal, tarotegwm Zhong nhaint Shang yaan nhaintaindiy Kautilya, hcaitrayy taanhkoe nhang hcitepyoerayy lotengaann hkyaatesaat aayuuward ko swal ngain . laalyarhcitepyoerayy ko bhaallo kyeemarrtae nhaint tautmataw aasonehkya nine aabhaalmyaha karlapaatlone a bhhoet aapawk an saat saatmhaat . Shang yaan hcitepyoerayy nhaint hcait t hkaw layeat . hcitepyoerayy naatbhurarr myarreat kyaal pya an sawlhu Pantheon hkunhaittwin hcitepyoerayy nhaint hcait eat lotengaann saung tar paungg tae suu tawtawmyarrmyarr naatbhurarr shipartaal . a Neolithic hcitepyoerayy tawlhaanrayy yainkyaayymhu ko htotelote aahpyit, byaitein ( byai tein ninengan hcitepyoerayy tawlhaanrayy) twinhcatain hkayatsait hcitepyoerayy tawlhaanrayy, hcaatmhu yainkyaayymhu hpyitninesaw hpaansainn tawmuueat . hcaatmhulotengaann myarraatwat pahtam u sone mashimahpyit loaauthkyet mahotesaw hcitepyoerayykand myarr myarraatwat r shinine luuaainaarr eat kyee myat rarhkinenhuann aatwat rashilartae, lyawwnaee luuaainaarr aarr hpyint kyee myat aahtwatnhuann hkaesai . sainnaotesarar maannaygyinn mwaymyauu tirihcsaranmyarr parwangya s nyya . hkyaysalone sainnaotesarar hkunhaittwin mwaymyauurayy eat nwarrmyarr ko hcarr kyet, hcar kyaway hkyinn, ray sharhpwayrayy aatwat nayrar aaraut mha pyaungg rwae naykyasai . laalyar hcitepyoe eat i aamyoeaahcarr sarharr, baho aarsh nhaint aindiy aahkyahoetko aahcateaapinemyarr moe naee raysharr hkyinnnhaint Semi- moe naee raysharr daysamyarr aatwat kyint sone lyetshisai .


bheinhcitepyoemhu pyaungglell hkunhaittwin saittaw eat sayy ngaal tae eriyar shisamyaha saw a pain hkote lhaell hkyinn hpyint shinnlainn sai nhaint eriyar ko meeshhoet sai . aasopar myayyar hthoetnout nhaitpaunggmyarrhcwar seenhaanmyarr kyeehtwarrlar myarraatwat aasonepyu sai . myayse lwhar ko lyawwnaee myay sya jar hpyitlar taeaahkar, eriyar hthoetnout hcw an pait lyetshisai . myayyar eatnouthtaut patch ko shayy hk yyaya htarr nhaint lotengaann hcain ko htauthkartalelllell hpyitpartaal . laalyar hcitepyoe eat i aamyoeaahcarr saittaw lyinmyanhcwar myaar ko pyanlai bhaalmhar pawmyarr moerwarswannmhu nhaint aatuu daysamyarr shi aadhikaaarr hpyint kyint sone lyetshisai . de a lae a kyint aashaemyawwat aindiy, aashaetaungaarsh, nhaint a may jone myit wham myarrtwin aasonepyu sai . aanaeengaal myaha saw hcitepyoemhu tahkyarrnayrar saalyuuphoetsaungrayy a bhhoet kyaan kyawin naeenaee nhaint aatuu tayouttaee misarrhcu shoetmahote daysasinerar loaauthkyetmyarrko kyaaynautaaung hphoet kyint sone lyetshisai . darhar pyinnhtaanhcwar motesonelay aarsh nhaint aashaetaungaarsh shi lae kyint lyetshisai . aahtuu kyaut maat laalyar hcitepyoe hkunhait, kout pell seenhaan raungg bhhoet, tanaee, hceepwarrhpyit rairwalhkyetmyarr aatwat hcitepyoe kyasai . laalsamarr eat aadhik lhuan syaww tae a ni m palaut aahkyoeaahcarr nhaint swin aarr hcu eat myang marr saw aasone aatuu aamyat aahcwann lotehphoet hpyitpartaal . laalyar hcitepyoe eat i aamyoeaahcarr aadhikaaarr hpyint myint marr toetaat hpwanhpyaoe tae ninengantwaymhar kyint sone lyetshisai . Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologiwebid

Views: 405 | Added by: Dwijaya | Tags: PertanianIndonesia, ForumPertanian, KomunitasPertanian | Rating: 0.0/0
Total comments: 0